The Blog

Nhà Thiết Kế Sản Xuất Guy Hendrix Dyas ngoài cùng bên phải, nhận giải về nhà thiết kế sản xuất tại BAFTA

Nhà Thiết Kế Sản Xuất Guy Hendrix Dyas ngoài cùng bên phải, nhận giải về nhà thiết kế sản xuất tại BAFTA

Nhà Thiết Kế Sản Xuất Guy Hendrix Dyas ngoài cùng bên phải, nhận giải về nhà thiết kế sản xuất tại BAFTA