The Blog

max-script-tinh-texture-size

tính kích thước texture theo độ phân giải màn hình