The Blog

Slideshow Này Sẽ Giúp Bạn Tăng Khả Năng Viết Kịch Bản

viết kịch bản, triển khai nội dung kịch bản

viết kịch bản, triển khai nội dung kịch bản

Phim hay dzở có nhiều yếu tố, trong đó phần kịch bản đóng vai trò mở đầu và hình thành nên lý do đầu tiên để coi phim vả cũng chính là ly do đầu tiên phim hay dzở ở những công tác nền tảng.  Rainstorm Film chia sẻ SlideShow dưới đây về cách để viết kịch bản hay kể truyện tốt hơn.

Phần biên dịch, Rainstorm có cố gắng dịch sơ bộ hàm ý. Các bạn xem và nếu thấy sạn, vui lòng phản hồi về info@vubao.com.vn, rất mong muốn được hoàn thiện hơn để bản dịch có thể gần gũi nhất tới các bạn quan tâm đến việc viết và triển khai kịch bản trong làm phim nói chung.

BẮT ĐẤU PHẦN DỊCH

1. How to write a screenplay. Or tell a better story. by Victor Piñeiro[storystuff]
Làm Thế Nào Để Viết Một Kịch Bản. Hoặc Kể Một Câu Chuyện Hay Hơn

2. First things first.What’s your idea?
Điều Đầu Tiên : Ý Tưởng Của Bạn Là Gì

3. It should have a HOOK. It should be HIGH CONCEPT. Which really means…It should be awesome.
Nó phải có một mấu chốt. Nó phải hàm ý tính triết lý. Điều đó có nghĩa là nó phải tuyệt vời.

4. high concept: adj. a story based on a striking andeasily communicable plot or idea(Oxford English Dictionary)
High Concept – là một tính từ, được định nghĩa trong từ điển Oxford: một câu truyện dựa trên một cơ sở dễ hiểu được truyền tải thông suốt hoặc là một ý tưởng.

5. Awesome ideas.
• A cop who has to kill robots might be a robot himself.
Một viên cảnh sát phải tiêu diệt các con robot có thể chính anh ta là robot

• During a preview tour, a theme park suffers a major power breakdown that allows its cloned dinosaurs to run amok.
Trong một chuyến hành trình thử nghiệm, một công viên giải trí đã bị sự cố mất điện nghiêm trọng dẫn tới việc điên loạn khi con khủng long nhân giống của công viên thoát ra

• A suicidal family man is given the opportunity to see what the world would be like if he had never been born.
Một người đàn ông của gia đình mong muốn tự sát, đã được trao cho cơ hội để được thấy thế giới sẽ như thế nếu anh ta không được sinh ra

• A guy who complains about God too often is given almighty powers to teach him how difficult it is to run the world.
Một kẻ luôn than vãn về Chúa Trời đã được trao cho quyền lực của đấng quyền năng để giáo huấn anh ta nhận thấy nó khó khăn thế nào để vận hành thế gian

• After an Alaskan town is plunged into darkness for a month, it is attacked by a bloodthirsty gang of vampires.
Sau khi một thị trấn ở Alaskan rơi vào tăm tối trong một tháng, nó đã bị tấn công bởi đám ma cà rồng khát máu

6. You need a PLOT and a STORY.
Bạn cần một cái PLOT (cơ sở) và một STORY (câu truyện)

7. Plot (Cơ Sở)
• the hero WANTING something
Nhân vật chính MUỐN điều gì

• one event causing another
Một sự kiện kích hoạt một cái khác

8. Story (Câu Truyện)
• the hero NEEDING something
Nhân vật chính ĐANG CẦN điều gì

• revealing the hero’s character
Cho thấy tính chất nhân vật của nhân vật chính

9. Okay, you’ve got your awesome idea. Tell it to me in one line.
Được rồi, bạn đã có một ý tưởng tuyệt vời. Hãy nói với tôi chỉ trong một dòng

10. Your one-line idea, or LOGLINE, should include or suggest these three elements:Someone (the hero) wants something (the goal) butis blocked by something (the adversary).
Ý tưởng trên một dòng của bạn, hay được gọi là “LOGLINE”, nó phải bao gồm hoặc gới về 3 yếu tố:
Ai đó (nhân vật chính) muốn gì đó (mục tiêu) nhưng đã bị ngăn cảnh bởi điều gì đó (tính đối lập)

11. Awesome loglines (LogLine tuyệt vời)

• An 8-year-old boy, who is accidentally left behind while his family flies to France for Christmas, has to defend his home against idiotic burglars.
Một cậu bé 8 tuổi, đã vô tình bị bỏ rơi khi cả nhà cậu đi Pháp cho kỳ nghĩ giáng sinh, cậu phải phòng thủ tại nhà chống lại đám trộm ngu xuẩn.

• A cowboy toy is profoundly threatened and jealous when a fancy spaceman toy supplants him as top toy in a boys room.
Một món đồ chơi cowboy bị đe doạ sâu sắc và ghen tị khi một món đồ chơi phi hành gia thay thế anh ta để là món đồ chơi đỉnh nhất trong phòng của bé trai.

• A weatherman finds himself living the same day over and over again.
Một nhà khí tượng học nhận thấy bản thân anh ta sống ngày này qua ngày khác như nhau

• A naive young man battles heartless authorities to protect the life of his girlfriend when it’s revealed that she’s not human— she’s a mermaid.
Một gã trai chất phát đã chiến đấu chống lại “qui luật nhẫn tâm” để bảo vệ mạng sống của bạn gái anh ta khi nhận ra rằng cô ta không phải là người – nàng là người cá.

12. If it helps, you can also describe the TONE of your movie with an “X meets Y”, “X with Y” or “X in Y” one-liner.
Nếu có thể được, bạn có thể định nghĩa Giọng Điệu (TONE) phim của bạn với “X gặp Y”, “X với Y” hoặc “X trong Y” trong một dòng.

13. Pocahontas In Space
Hình minh hoạ với ý tưởng: câu truyện Poncahontas được lặp lại trong không gian

14. blair witch meets Godzilla: Phù thuỷ gặp Godzilla

15. hamlet with lions: Vở Hamlet với Sư Tử đóng vai chính

16. jaws with other creatures: Hàm Cá Mập với những loại sinh vật khác

17. For bonus points, give me:Your idea in one word. (This is your THEME.)
Thêm một điểm cộng cho việc này, hãy cho tôi: Ý Tưởng Của Bạn Chỉ Trong Một Từ (Đó chính là CHỦ ĐỀ)

18. revenge.
Hình minh họa: TRẢ THÙ

19. family.
Gia Đình

20. character.
Nhân Vật

21. Okay, you have an idea.Who’s your hero?
Tốt rồi, bạn có một ý tưởng. Nhân vật chính của bạn là ai ?

22. To define your hero, ask: (để định nghĩa nhân vật chính, hãy tự hỏi)
What does he WANT? (anh ta cần gì)
What does he NEED? (anh ta muốn gì)

23. A WANT is external.A NEED is internal.
A điều MUỐN là ngoại. Một điều CẦN là nội

24. WANTS: Parents to Meet (Muốn: gặp ba mẹ)
NEEDS: Courage (Cần: Dũng Cảm)

25. WANTS: Money – NEEDS: Trust/Love
MUỐN: tiền – CẦN: sự tin tưởng/tình yêu

26. WANTS: Tomorrow – NEEDS: To Appreciate Today
MUỐN: ngày mai – CẦN: trân trọng hôm nay

27. WANTS: To Defeat Doc Ock – NEEDS: Confidence
MUỐN: tiêu diệt tiến sỹ bạch tuộc – CẦN: tự tin

28. One more question.What’s his FLAW?[What he NEEDS is related to his FLAW.]
Một câu hỏi thêm: điểm yếu của anh ta là gì ? [điều anh ta CẦN nó liên quan đến ĐIỂM YẾU]

29. FEAR.
Minh hoạ: NỖI SỢ

30. INDECISION..
SỰ DO DỰ

31. SELF-DOUBT.
TỰ TI

32. Okay, you’ve got a hero.Who’s the adversary? [Note: They might not be a villain.]
OK, bạn đã có một nhân vật chính. Ai là kẻ đối lập ? [GHI CHÚ: nó có thể không hẳn phải là một kẻ phản diện, một đại gian ác]

33. An adversary embodies the hero’s FLAW.An adversary forces the hero to face his FLAW.
Một vấn đề đối lập nó bao gồm cả ĐIỂM YẾU của nhân vật chính. Một sự đối lập ép nhân vật chính đối mặt với Điểm Yếu của mình.

34. Adversary. (Đối Lập, Thù Địch, Phản Diện)
35. ADVERSARY.
36. ADVERSARY.
37. ADVERSARY.

38. Idea? Check. Hero? Check. Adversary? Check.Let’s talk STRUCTURE.
Ý Tưởng – đã có
Nhân Vật Chính – đã có
Đối lập / Phản diện – đã có
Giờ nói về CẤU TRÚC

39. Most films (and many stories) have THREE ACTS.
Phần lớn các bộ phim (hoặc rất nhiều các câu truyện) đều có 3 HỒI

Each ACT is made up of SEQUENCES.
Mỗi HỒI được tạo dựng bằng những PHÂN ĐOẠN/CHƯƠNG

Each SEQUENCE is made up of SCENES.
Mỗi Phân Đoạn được tạo dựng bằng CẢNH

Each SCENE is made up of BEATS.
Mỗi CẢNH được tạo dựng bằng những NHỊP

40. MOVIE = ACT ACT ACT SEQUENCE SEQUENCE SEQUENCE= SEQUENCE SEQUENCE SEQUENCE SEQUENCE SEQUENCE SEQUENCE SCENE SCENE SCENE SCENE SCENE SCENE SCENE SCENE SCENE SCENE SCENE SCENE SCENE SCENE SCENE SCENE= SCENE SCENE SCENE SCENE SCENE SCENE SCENE SCENE SCENE SCENE SCENE SCENE SCENE SCENE SCENE SCENE SCENE SCENE SCENE SCENE SCENE SCENE SCENE SCENE BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT= BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT BEAT

41. Beat (Nhịp)
• the smallest unit in a script/story
Đơn vị nhỏ nhất trong kịch bản/truyện

• an exchange of action & reaction
Đó là sự hoán đổi của hành động và phản ứng

42. Scene (CẢNH)
• a continuous action in a specific location
Một hành động tiếp diễn tại một bối cảnh cụ thể

• functions as a mini-story
Nó thể hiện một câu truyện nhỏ (tình tiết ?!?)

• has a protagonist with a goal
Có một nhân vật chính với một mục đích (goal)

• the protagonists must face an obstacle
Nhân vật chính phải đối mặt với chướng ngại

• a scene either moves the story forward or
Một cảnh sẽ bao gồm dẵn dắt câu tryện hoặc

• reveals info about the character
Cho thông tin để nhận ra tính cách nhân vật

43. Sequence (PHÂN ĐOẠN)
• several scenes that build up to a bigger climax
Nhiều cảnh xây dựng dồn dập thành cao trào to lớn hơn

• each sequence has a mini-goal
Mỗi phân đoạn có một mục đích nhỏ

• sequences end in turning points
Các phân đoạn kết thúc tại những điểm biến chuyển

• turning point = a goal achieved or lost
Điểm biến chuyển = một mục đích đã đạt được hay mất đi (đến đích hay chưa)

• turning point = the story changing direction
Điểm biến chuyển = thay đổi định hướng câu truyện

44. Act (HỒI)
• several sequences that build up to a climax
Nhiều cảnh xây dựng dồn dập thành cao trào

• the climax is a a major turning point
Cao Trào tức là điểm biển chuyện chính

45. Stories also tend to have the following SIGNPOSTS.
Những mẫu truyện cũng mang theo trên mình những dấu hiệu chỉ dẫn(SIGNPOST) – kiểu như bản chỉ đường, đến A rẽ qua B, đến B thì đi qua C

46. A day in the life.
(một ngày bình thường trong đời)

Show us what the hero’s world is like, introduce all the main characters, introduce the hero’s flaw(s).
Cho chúng ta thấy thế giới quang của nhân vật chính, giới thiệu tất cả các tính nhân vật chính, giới thiệu cho ta thấy điểm yếu của nhân vật.

47. The SPARK!
Lóe Sáng – Bật Nảy Lữa Giữa Trong Đêm Tối

Something happens and the hero’s world is FLIPPED ONITS HEAD. This is where the HOOK comes in. You canalso consider this THE CALL TO ADVENTURE.
Điều gì đó đã xảy ra va làm đảo lộn thế giới của nhân vật chính. Đây chính là một cái MẤU CHỐT. Có thể được coi như là LỜI KÊU GỌI PHIÊU LƯU

48. Do I Stay or Do I Go?
Đi hay ở ?

The hero must decide whether to embark on thisadventure (or take this new opportunity). 99% of the timeshe will REFUSE INITIALLY and something will drive herto make the decision and GO!

Nhân vật chính phải quyết định cân nhắc có tham gia vào cuộc phiêu lưu này hay nhận lấy cơ hội mới. 99% là nhân vật chính sẽ quyết định không muốn tham gia vào chuyến phiêu lưu và sau đó điều gì đó đã xảy ra ép nhân vật chính phải quyết định và đi!
49. Into the New World
Hành Trình Thế Giới Mới

The hero (boldly) ventures into the new world, which is the OPPOSITE of the world she’s lived in up to this point.

Nhân vật chính nhúng sâu vào chuyến phiêu lưu, đó là một thế giới hoàn toàn đảo ngược với thường nhật mà nhân vật chính trãi qua cho đến thời điểm này.
50. What is love?
Tình Yêu Là Gì

The new world often comes with a few new characters,including the LOVE INTEREST. He usually represents what the hero NEEDS.

Thế giới mới thông thường sẽ giới thiệu vài nhân vật mới, cũng như đem theo hương vị tình yêu. Và cũng là lúc giới thiệu điều mà nhân vật chính cần.

51. Melt Their Faces Off
Hoành Tá Tràng Lên – Quẫy Đê

Remember that awesome HOOK you thought up? Pay itoff here. The hero has fun with her new powers or situation. The audience should LOVE this part.

Nhớ cái điểm mấu chốt ban đầu bạn đã nghĩ tới không ? hãy cho nó xuất hiện ra đây – trả lời về nó. Nhân vật chính sẽ tận hưởng sức mạnh mới hay tình thế mới. Khán giả sẽ thích đoạn này.

52. Crossing the Rubicon
Băng qua vấn đề Tiến Thoái Lưỡng Nan

In other words, this is the POINT OF NO RETURN. Thehero must do something which she can’t undo, which will soon plunge her into the NIGHTMARE… but notquite yet.

Nếu như nói một cách khác, đó chính là ĐIỂM KHÔNG TRỞ LẠI. Nhân vật chính sẽ hành động điều gì đó mà không thể làm lại được, nó cũng sẽ mau chóng làm cho nhân vật chính dẫn đến ác mộng … nhưng chưa đến cao trào đâu nhé

53. False Victory
Chiến Thắng Giả

The hero gets a moment of clarity, and everything seemslike it’s going to be okay – she’s going to prevail…[Note: sometimes this is False Defeat.]

Nhân vật chính, bỗng nhiên nhận ra một cách sáng suốt, và có vẻ mọi thứ dường như ổn – nhân vật chính đạt được ưu thế… [Ghi chú: thỉnh thoảng đây chính là Thất Bại Giả]

54. Long Journey Into Night
Hành Trình Qua Đêm Dài Đằng Đẳng

Things go from bad to worse. The villains come back,way more powerful than before. The hero’s losing her external battle and internal battle (which often means thelove interest leaves).

Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Kẻ phản diện trở lại, mạnh hơn bao giờ hết. Nhân vật chính thua thế hoàn toàn ở trận chiến (ngoại) mà bản thân của nhân vật chính cũng cảm thấy trở nên tự ti – nghi ngờ bản thân (nội) (và đây thông thường cũng là lúc mà tình yêu chia lìa – trái đắng)

55. Rock Bottom
Những Viên Đá Dưới Đáy

Things could not get worse. The villains seem unstoppable. All hope is lost. The love interest ditched the hero (usually because of the hero’s FLAW). And just when things are at their most hopeless…

Mọi thứ không thể tệ hơn nữa. Kẻ phản diện dường như không thể ngăn chặn được. Mọi hy vọng đã tiêu tan. Tình yêu/yêu thương gì đó bỏ rơi nhân vật chính (thông thường chỉ bởi vì ĐIỂM YẾU của nhân vật chính). Và chỉ khi mọi thứ trở nên vô vọng nhất …

56. From the Ashes…the hero realizes her flaw, learns her lesson, and formulates a plan to defeat the villain. Here’s where the A story (the main plot) and the B story (often the love interest) meet.

Từ trong tro tàn …. nhân vật chính nhận ra khuyết điểm, đã trãi nghiệm, rút kinh nghiệm, đưa ra một kế hoạch tiêu diện kẻ phản diện. Thông thường đây sẽ là nơi A (điểm chính của kịch bản) và B câu truyện (liên quan đến hương vị tình yêu) gặp gỡ.

57. Time to Kick Ass!
Đã Tới Lúc Phản Công !

The hero faces the villain, who is at their strongest… andWINS! By winning she has now CHANGED THE WORLD. The hero is now older and wiser. And everymajor character HAS CHANGED.

Nhân vật chính đối mặt kẻ phản diện, cũng là lúc kẻ phản diện đang ở trong tình trạng khỏe mạnh nhất…. và ĐÃ CHIẾN THẮNG! Bởi vì chiến thắng nên nhân vật chính ĐÃ THAY ĐỔI THẾ GIỚI. Nhân vật chính giờ đây trưởng thành và thông thái hơn. Và từng mỗi nhân vật chính CŨNG THAY ĐỔI.

58. SẮP XẾP
Signposts

ACT ONE
Day In the Life
The SPARK!
Do I Stay or Do I Go?
Into the New World!

ACT TWO
What Is Love?
Melt Their Faces Off
Crossing the Rubicon (Midpoint)
False Victory
Long Journey Into Night
Rock Bottom
From the Ashes

ACT THREE
Time to Kick Ass!
59. The best advice I can give you at this point is:Focus on your outline.
Lời khuyên tốt nhấn gửi gắm tới tất cả các bạn tại thời điểm này là: Tập trung hết sức vào những phát thảo chính – những gạch đầu dòng.(tổng thể)
60. Spend a lot of time working out the beats, scenes,sequences and acts. Use the signposts to help guide your story. Stories/Scripts ARE structure. Iron out structure before you dive into the writing*.

* This point is super controversial. For another take, Google the term “pantser”.

Hãy bỏ ra thật nhiều thời gian để tối đa hóa nhịp kịch bản, cảnh, phân đoạn và từng mỗi hồi. Hãy sử dụng những dấu hiệu (SIGNPOST) để định hướng câu truyện của bạn. Những câu truyện / những kịch bản LÀ cấu trúc. Chuẩn mực cứng cáp cấu trúc trước khi bay vào viết* bất cứ thứ gì.

* Tại chi tiết này cũng là một trong những điểm siêu tranh cãi. Để có thêm thông tin, hãy dùng GOOGLE tìm kiếm thuật ngữ “pantser”

61. Checklist✓ (danh sách kiểm)

You have an awesome idea that’s easy to communicate.✓ (bạn có một ý tưởng tuyệt vời mà rất rành mạch)

Your hero is awesome and likable.✓ (Nhân vật chính được thiết kế rất tuyệt và được yêu mến)

She wants something that’s tangible, and she wants it BAD.✓ (Nhân vật chính mong muốn điều gì đó rất nhiệt thành, và vô cùng khao khát mong muốn có được nó.)

She is flawed and needs to change if she’s to succeed.✓ )(nhân vật chính có khuyết điểm và cần được thay đổi nếu nhân vật chính thành công – thắng lợi)

Her adversary is formidable.✓ (đối thủ của nhân vật chính là rất kinh khủng)

Every scene has conflict.✓ (mỗi phân đoạn đều có mâu thuẫn)

Obstacles get harder and harder.✓ (Những chướng ngại – vật cản – mỗi lúc càng khó khăn hơn)

Stakes get higher and higher.✓ (Tỉ lệ chia phần ngày càng cao dần lên)

We enter scenes late and leave scenes early.✓ (Chúng ta vào cảnh muộn và rời sớm hơn)

Every major character changes by the end.✓ (từng mỗi nhân vật chính đều thay đổi bản thân khi kết thúc)

The turning points should be SURPRISING BUT INEVITABLE. (Điểm Thay Đổi phải tạo ra được ngạc nhiên và không tránh được)
62. Rookie Mistakes (Những Sai Lầm Của Lính Mới – gà)

• Your hero is too passive. (Nhân vật chính quá thụ động)
• Your main character has too many friends. (Nhân vật chính có quá nhiều bạn)
• You have a few (or many) scenes that lack conflict. (Có một hay nhiều cảnh thiếu mâu thuẫn – xung đột)
• Your characters don’t all change (or learn something). (Nhân vật chính hoàn toàn không hẳn là thay đổi – hoặc rút kinh nghiệm)
• You have too much exposition, and are telling, not showing. (Mở đầu quá dài, và nói năng dài dòng lê thê, không chỉ ra mà đang kể lể)
• Your scenes are way too long. (Cảnh quá dài)
• Every character sounds the same. (Mọi nhân vật có vẻ giống nhau)
• The stakes aren’t high enough. (Phần chia có vẻ không đủ đến đỉnh)

63. Finally, the best advice I can give you: Read.
Cuối cùng, lời khuyên tốt nhất tôi có thể cho bạn là: HÃY ĐỌC

64. Start with these books. (Hãy đọc những cuốn sách này – để nguyên tiếng Anh để mọi người tra cứu)
• Save the Cat by Blake Snyder
• Story by Robert McKee
• The Screenwriter’s Bible by David Trottier
• Screenplay by Syd Field
• The Hero with a Thousand Faces by Joseph Campbell
• Writing Movies For Fun & Profit by Ben Garant & Tom Lennon
• Save the Cat Strikes Back by Blake Snyder

* In order of usefulness (to me). (sắp xếp thứ tự ưu tiên theo ý tác giả là hữu dụng)
65. Visit these websites. (hãy tham khảo những web site này)
• http://johnaugust.com
• http://screenwritingtips.tumblr.com/
• http://www.gointothestory.com/
• http://scriptshadow.blogspot.com/
• http://www.tracking-board.com/

66. Caveats! (những kẻ ăn lông ở lỗ !)
These tips and guidelines are a collection of stuff I’ve founduseful as I’ve learned about storytelling and screenwriting.Nothing here is set in stone and all these “rules” can be broken.I learned a lot of this stuff from the books I mentioned earlier – do yourself a favor and read them!I’m barely scratching the surface here. Didn’t even get into genre!I wrote this for friends who’ve asked me to give them a quick primer on storytelling basics, and for a younger version of myself– I wish I’d known some of this when I was in high school orcollege.

Đây là những thông tin và định hướng là bộ sưu tập tôi thấy hữu dụng, cũng như tôi đã trãi nghiệm về kể chuyện và viết kịch bản. Không có bất cứ thứ gì ở đây được coi là chắc chắn vĩnh cửu, mọi qui luật này đều có thể bị phá vỡ. Tôi học được rất nhiều từ những cuốn sách mà tôi có chỉ ra – hãy làm điều tốt cho bản thân, hãy đọc chúng! Viết đến đây là tôi cũng hơi oải rồi. Thật sự cũng hoàn toàn không chuẩn lắm. Tôi viết ra những cái này là vì mục đích có người bạn hỏi tôi cách ngắn gọn nhất giải thích về cơ bản kể chuyện, và cũng như cho bản thân tôi khi còn trẻ – tôi ướt gì tôi đã biết những điều này khi còn đang đi học.

67. Who I Am
Hi – I’m Victor. I haven’t written an Oscar-winning screenplay, a summer blockbuster or The Great American Novel.I did write and produce the documentary Second Skin, which premiered at SXSW, won a bunch of awards, and was distributed internationally. I’ve also written a bunch of screenplays, one which was a Sundance Film Lab Finalist.
Besides film, I’ve worked on establishing stories and voices for Skittles, Star Wars and other brands. I’ve also published a bunch of articles and poetry. And of course, I’ve got that unfinishednovel in the desk drawer.

Talk to me: victor@victorpineiro.com Twitter: @victorpineiro

Tôi là ai ?
Xin chào – tôi là Victor. Tôi chưa có viết kịch bản nào thắng giải Oscar cả, ngay cả một chuyển thể bom tấn mùa hè hay Tiểu Thuyết Mỹ Vĩ Đại Nhất. Tôi đã viết và sản xuất phim tài liệu Secon Skin, nó đã được chiếu tại SXSW, thắng vài cái giải, và đã được phân phối khắp thế giới. Tôi cũng viết một mớ kịch bản, một trong số đó có tham dự chung kết Sundance Film Lab Finalist.
Ngoài phim, tôi còn làm việc triển khai câu truyện, thu lời thoại cho Skittles, Star War và một số thương hiệu khác. Tôi cũng xuất bản một số bài viết chuyên đề và thơ. Và dĩ nhiên, tôi cũng có cả một cái cuốn tiểu thuyết chưa viết xong trong hộc tủ.

Liên hệ tôi: victor@victorpineiro.com Twitter: @victorpineiro
68. Thanks!Tyson Damman for the design.James Hutchinson for the advice.Will Simon for the edits.Juan Carlos Piñeiro Escoriaza for the ideas.Greg Babonis for the tweaks.

Cảm ơn tới Tyson Damman cho cái thiết kế. James Hutchinson vì những lời khuyên. Will Simon đã biên tập. Juan Carlos Pineiro Escoriaza đã tạo lên những ý tưởng. Greg Babonis đã tối ưu.

[box bg_color=”gold”]Liên hệ Rainstorm Film để sản xuất video quảng cáo giúp sản phẩm của bạn mua may bán đắt. info@vubao.com.vn hay 0908.505.505[/box]