The Blog

In Hiring 3D Visualizer | Lighting Arch Viz

Rainstorm Film - Creative & Architectural visualization studios.

Rainstorm Film cần tuyển:

2 vị trí : Senior 3D Architectural visualizer (kinh nghiệm)

Thời gian : toàn thời gian

Lương thỏa thuận

Công việc :
+ Thực hiện diễn họa kiến trúc
+ Thực hiện phim diễn họa kiến trúc

Công cụ yêu cầu :
+ 3D Studio Max
+ V-Ray

Background :
+ Portfolio về diễn họa kiến trúc
+ Có mắt mỹ thuật, kiến trúc
+ Đã từng làm việc trên dự án bất động sản (bao gồm phim, hình ảnh phối cảnh kiến trúc)

Vui lòng liên hệ và gửi sản phẩm đã thực hiện về (hoặc link từ website portfolio):
info@rainstormfilm.com

info@vubao.com.vn

Rainstorm Film in hiring

02 : Senior 3D Architectural Visualizer (good experience)

Work general information :
+ Work on 2D/3D rendering architectural
+ Work and produce 3D visualization movie on real estate project

Candidate should be good as :
+ 3D Studio Max
+ V-Ray
+ Mental ray (plus)

Background :
+ Good architectural visualization porfolio
+ Portfolio work should contains good lighting, nice rendering
+ Good experience on real estate visualization

Kindly contact :
info@rainstormfilm.com

info@vubao.com.vn

Rainstorm Film Joint Stock Company
Creative & Architectural Visualization
Address: 11B Nguyen Binh Khiem Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Phone: (84-8) 39.105.235 | Fax: (84-8) 39.105.236
View Larger Map