The Blog

Edit Biên Tập 1 Frame Ứng Dụng Cho Cả Shot Video Bằng Công Cụ Ebsynth

Đây là một công cụ giúp giảm thời gian để phải vẽ từng frame cho một số shot hình nhất định trong khi biên tập dựng phim bằng Adobe Premiere hay After Effects. Ebsynth sẽ chuyển đổi 1 frame master đã chỉnh sửa ví dụ như thay áo của một nhân vật, lấy frame đó làm master và sync cho toàn bộ các frame còn lại trong shot.

Đây là paper nói về Ebsynth để tìm hiểu về chi tiết trước khi sử dụng công cụ: https://dcgi.fel.cvut.cz/home/sykorad/Jamriska19-SIG.pdf

Một video khác tutorial sẽ giúp có thể tạo khối 3D lên các nhân vật trong phim hoạt hình, việc ứng dụng công cụ này vào quá trình sản xuất phim hoạt hình sẽ tối đa hóa năng xuất và giảm thiểu thời gian để ngồi vẽ từng frame khi tô bóng và tạo khối