The Blog

Làm Cho Chân Tay Của Nhân Vật Tự Chuyển Động Rung Rung Wiggle #Animation Blender

Lúc làm animation ai cũng muốn các nhân vật có những animation thật tư nhiên nhất có thể. Trong Blender đã có một tác giả nghĩ ra cách viết một cái add-on tạo wiggle lên mesh, chia sẻ trên diễn đàn Blendernation cho mọi thành viên tải về. Chỉ 2 phút là có thể làm cho chuyển động tự nhiên, nhìn như có physic thật sự.

Link để các bạn tải về: https://bit.ly/2P6Q2Ax

Link gốc tới diễn đàn Blender Nation: https://blenderartists.org/t/wiggle-bones-a-jiggle-bone-implementation-for-2-8/1154726/33

Link tutorial hướng dẫn sử dụng rất chi tiết, mỗi tham số sẽ có cụ thể ví dụ tác dụng: