The Blog

Tải Plugin Sketch Fab Dành Cho Unreal Engine

Sketch Fab plugin của Unreal Engine, hiện tại Sketch Fab đã được nhận Epic Mega Grant của Epic Games. Đánh dấu một sự kiện phát triển thành công với nền tảng hiển thị và mua bán tài nguyên 3D/VR/XR này.