The Blog

Tải về HDA INFO Camera FREE Dành Cho Houdini Khi Thực Hiện Simulation FX

Khi thực hiện các show có nhiều hiệu ứng, đặc biệt là water FX nếu các bồ không dùng chức năng PDG để tạo ra các wedge mà cần quick flip book ngay thì một node hiển thị thông tin setup của simulation đang cài đặt cho flip, cho rbd là rất cần thiết để thấy được thật sự khác nhau giữa các kết quả. Các artist dùng Water FX dùng các thông tin simulation hiệu ứng này đính lên ngay camera, tuy nhiên kết quả làm thường thủ công. Cách tui dùng là làm sẵn trong scene rồi copy qua lại các file HIP, khá thủ công khi tên của simulation FX thay đổi và những nội dung của scene thay đổi.

Một bồ trên Vimeo đã quyết định thực hiện một HDA và cho không miễn phí node Info Camera này. Thật tuyệt vời

This is a little hda for shot and simulation info display stuck to camera.
The layout is a replica of the texts in Igor Zanic’s test videos. I wanted to make an easy to use asset out of it.

Currently only Flip and Whitewater simulation infos are supported. Pyro and Vellum infos coming soon…

hda: Info Camera For Houdini WaterFX