The Blog

Thiết Kế Nhân Vật Trong Kịch Bản và Làm Phim Hoạt Hình

Phát Triển Nhân Vật

là một kịch bản gia, bạn không chỉ làm việc một mình, bạn luôn cần đồng đội

là một kịch bản gia, bạn không chỉ làm việc một mình, bạn luôn cần đồng đội

Nguyên văn của email mà các bạn trong team animation tại Rainstorm Film được nhận khi đang thực hiện dự án nhằm phát triển nhân vật. Gửi và chia sẻ để các bạn biên kịch/kịch bản/biên tập có thể hiểu hơn về việc phát triển kịch bản khi có nhân vật. Vì nội dung được góp nhặt từ email nên đôi lúc sẽ có trạng thái ngữ cảnh của email được gửi tới team.

Một trong những ý thức dễ dàng định hình phát triển tính nội của nhân vật đó là:
[quote]Sow a thought, and you reap an act; (Gieo suy nghĩ, gặt hành động)
Sow an act, and you reap a habit; (Gieo hành động, gặt thói quen)
Sow a habit, and you reap a character; (Gieo thói quen, gặt tính cách)
Sow a character, and you reap a destiny. (Gieo tính cách, gặt số phận)

Samuel Smiles[/quote]

Character Design 101 by Heartless-Bowser, Apr 28, 2010, 12:42:33 PM

When it comes to character design, there’s more to it than just the appearance of a character. While the looks of a character can tell a lot about said character, we all know that looks can be deceiving!

Khi nói về thiết kế nhân vật, có rất nhiều thứ để nói hơn là chỉ tập trung vào bề ngoài của nhân vật. Bề ngoài của nhân vật có thể kể về một nhân vật đã được biết trước, tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng bề ngoài cũng có thể đánh lừa (nhìn vậy mà ko phải vậy).

A lot of people seem to think that designing the appearance of a character is a characterdesign. It is, when it comes to visual design. But what is the character like?  
Rất nhiều người cho là thiết kế bề ngoài của nhân vật sẽ được gọi là thiết kế nhân vật. Nó là vậy chỉ khi đang nói về thiết kế thị giác. Nhưng, tính nhân vật thì thế nào ?

When people do give attention to that question, they’ll often come up with characters that are either loved or hated by everyone, that have epic superpowers or superhuman abilities that no one (not even God) can ever hope to topple, and if they do somehow get beaten the shit out of them suddenly remember that there’s an even greater power sleeping within them, which they will instantly activate no matter if they got just a scratch or are severely wounded. I’m not even going into the melodramatic background stories of them there. 
Khi mọi người thật sự tập trung vào câu hỏi đó, họ thường đưa ra những nhân vật mà thường là được yêu mến hoặc bị ghét bởi tất cả mọi người, cũng có thể là có siêu năng lực hoặc kỹ năng siêu nhân mà không có ai (ngay cả là thượng đế) có thể so sánh được, và nếu trong một trường hợp nào đó mà họ bị đánh lòi phèo thì hãy nên nhớ rằng họ sẽ luôn có một sức mạnh vĩ đại tiềm ẩn bên trong họ, nó sẽ được kích hoạt ngay tức khắc mà không cần biết có thể nhiều khi họ chỉ bị một vết trầy hoặc là vài vết cắt. Thiệt tình mà nói, tôi không thể kể hết được sự thống thiết kinh kịch của những câu truyện hậu trường về họ. 

So, what makes a good character design? What is the key to making a believable, likablecharacter? How do you avoid making a too powerful character? I will answer those questions during this ‘tutorial’! 
Vậy điều gì thật sự tạo ra một thiết kế nhân vật tốt (hữu dụng) ? yếu tố nào thiết yếu để tạo ra được sự đáng tin, một nhân vật thú vị ? làm cách nào để có thể thoát được cái bẫy tạo ra một nhân vật có sức mạnh quá vĩ đại ? trong bài này tôi sẽ chia sẻ cụ thể !

The three categories of character designing.
Ba hạng mục thiết kế nhân vật 

There are 3 categories of character designing: 

Có tất cả 3 hạng mục về thiết kế nhân vật 

[box]
1. The Mental aspect (khía cạnh tinh thần)
2. The Sociological aspect (khía cạnh xã hội)
3. The Appearance aspect (khía cạnh diện mạo)
[/box]

Now, people usually only give the last aspect attention. Or they use them in the wrong order. The first two steps always come before the appearance aspect!
Ngày nay, đa số mọi người thường chỉ chú ý vào khía cạnh diện mạo. Hoặc đôi khi họ sử dụng sai cách sắp xếp. Hai hạng mục đầu tiên luôn được đến trước khía cạnh diện mạo.

The Mental aspect: the Character Diamond

Khía cạnh tinh thần, đó chính là điểm long lanh (như kim chỉ nam, kim cương là cấu tạo rắn chắc, tính chắc chắn)

A man named David Freeman once came up with a character design method known as the ‘character diamond.’ If the character diamond can be applied to a character, it means that thecharacter design is good overall. It’s a surefire to a well-balanced character

David Freeman là người đã đưa ra phương thức thiết kế nhân vật được biết đến “Tính long lanh của nhân vật”. Nếu như một điểm long lanh có thể đặt được vào một nhân vật, điều đó có nghĩa là thiết kế nhân vật này nhìn chung là tốt. Đó chắc chắn là một nhân vật vô cùng cân bằng không thể nêu hết được.

The character diamond is a 4-point structure that describes the following things about your character

Tính long lanh của một nhân vật được cấu tạo từ một cấu trúc có 4 điểm giải thích những điều sau đây về nhân vật:

 • Base Trait
  (Nét – dấu vết – định hình được thông qua dấu hiệu … Cơ Bản)
  This trait is the ‘spine’ of your character. It’s the main trait of your character. It doesn’t necessarily have to be a positive trait. Đây là dấu hiệu xương sống của nhân vật. Đây là dấu hiệu chính yếu. Không nhất thiết đó phải là một nét nhận dạng tích cực. 
 • Supportive Trait(Dấu Hiệu Nhân Dạng Khuyến Khích – Hỗ Trợ)A somewhat less important trait, but still vital to the way a character thinks and acts. Or course, a character can have more supportive traits. Dấu hiệu này ít quan trọng hơn, nhưng vẫn thiết yếu để mô tả được sự suy nghĩ và hành động của nhân vật. Dĩ nhiên là một nhân vật có thể có nhiều dấu hiệu dạng hỗ trợ.
 • Fatal Trait (Dấu Hiệu Tiền Định)This is a trait that almost always brings your character in awkward or dangerous situations. Your character may deny that this trait exists, but it’s there, no matter what. It’s always a ‘negative’ trait, and a character‘s weakness. Đây là dấu hiệu mà gần như luôn luôn đem nhân vật tới những lúc khó xử hoặc những tình huống nguy hiểm. Nhân vật có thể từ chối dấu hiệu này có tồn tại, tuy nhiên nó vẫn ở đó, ko bàn luận. Nó luôn luôn là một dấu hiệu ngược lại, đó là điểm yếu của nhân vật.
 • Hidden Trait (Dấu Hiệu Ẩn Nấp – Tiềm Ẩn)A hidden trait is a trait that your character is often unaware of.Đây là dấu hiệu mà nhân vật thông thường không để ý đến.

Now, I will give a more clear explanation about the character diamond.
Giờ tôi sẽ đưa ra giải thích cụ thể hơn về tính long lanh của nhân vật (Tính kim cương, sắc đá, tính hoàn thiện, tính cân bằng)

For example, I’ll take Walt Disney’s Scrooge McDuck, and apply the character diamond.
Lấy ví dụ, nhân vật Scrooge McDuck trong tập phim truyền hình Walt Disney, và đưa cái tính long lanh của nhân vật vào 

tinh-cach-nhan-vat-character-diamond-duck-gold

 • Base Trait: Greedy  (Dấu hiệu nhận biết cơ bản: tham lam)
  Scrooge McDuck is extremely greedy. Everyone who knows him is aware of this fact. 
  Scrooge McDuck vô cùng tham lam. Bất cứ ai biết ông ta luôn sẽ nhận ra được sự thật này. 
 • Supportive Trait: Intelligent (Dấu hiệu nhận biết hỗ trợ: Sự Thông Minh)
  The most richest duck on Earth can’t have and make so much money without knowing how to do business.
  Con vịt đại gia giàu có nhất trên thế gian này không thể sỡ hữu và làm ra thật nhiều tiền như thế mà không biết làm kinh doanh.
 • Fatal Trait: Quick Tempered (Dấu Hiệu Nhận Biết Tiền Định: Tính Khí Nóng Vội)
  Scrooge has a quick temper, which often causes him to agree on risky bets or go on dangerous adventures just to prove he’s better than his opponent.
  Scrooge rất nóng vội, đó cũng là điều làm cho hắn ta luôn đồng ý lên những ván cược mạo hiểm hoặc dấn thân vào những cuộc phiêu lưu đầy rũi ro chỉ vì muốn chứng minh rằng hắn ta xịn hơn đối thủ.
 • Hidden Trait: ‘A Small Heart’ (Dấu Hiệu Tiềm Ẩn: Một Tấm Lòng Nhân Ái Bé Nhỏ)
  Whenever Donald or the nephews are in trouble, he often lends them a hand. He may not look like it, but he cares about them. 
  Bất cứ khi nào mà vịt Donald hoặc những đứa cháu gặp rắc rối, chắc chắn Scrooge sẽ giúp đỡ. Thoạt nhìn thì trông có vẻ như không có gì nhưng thật ra hắn rất quan tâm tới bọn chúng.

The Sociological aspect: The background (Khía Cạnh Xã Hội: Lý Lịch Cá Nhân – Tiểu Sử)

Of course, there’s more to a character than just a couple of traits. Where does this characterlive? What kind of species is this character? Below are a couple of questions you could ask yourself to get more insight in your character.

Dĩ nhiên, có nhiều thứ về nhân vật hơn là chỉ vài dấu hiệu nhân dạng. Nhân vật này sống ở đâu? chủng loại nào là tạo nên nhân vật ? vài câu hỏi phía dưới sẽ giúp bạn thấu hiểu nhân vật của mình hơn.

What’s this character‘s natural habitat? (Môi trường sống của nhân vật này là gì ?)
This is a very important question. The answer to this question always has something to do with the character‘s traits. I.E. If he’s a nomad in the desert, he needs to have a strong will to survive. A desert nomad that is carefree is not believable. The same applies to an alien on a spaceship with zero knowledge about technology.

Đây là một câu hỏi vô cùng quan trọng. Câu trả lời của nó luôn gắn với nhữgn dấu hiệu nhận dạng. Lấy ví dụ, nếu nhân vật là một người lang thang trong sa mạc, chắc chắn nhân vật sẽ có một tinh thần thép để tồn tại. Một nhân vật lang thang như thế ở nơi khắc nghiệt mà lại có vẻ rất vô tư lự thì không thể tin được. Điều tương tự ứng dụng cho nhân vật ngoài hình tinh trên một chiếc phi thuyền mà không hề biết tý kiến thức gì về công nghệ. 

Does this character have a family and/or friends? (Nhân vật có bạn/gia đình không ?)
Maybe this character‘s adventurous spirit comes from the time he spent going on adventures with his best friend. Or maybe he learned to cook so great because his mother taught him how to cook? 

Có thể cái tính khí luôn thích thú với những chuyến phiêu lưu chính là những phát sinh từ thời thơ ấu khi mà nhân vật đã trãi nghiệm những cuộc phiêu lưu với thân hữu. Hoặc có thể nhân vật nấu ăn tuyệt vời là do được mẹ dạy ? 

Is this character a human, animal or perhaps an alien? (Nhân vật này là người, thú, hay người ngoài hành tinh ?)
The answer to this question will affect the way your character looks. 
Câu trả lời này sẽ ảnh hưởng đến diện mạo nhân vật 

What is this characters occupation? (Nhân vật này có nghề gì ?)
This question may affect how your character is dressed. If he’s a knight, he’ll wear armor, if he’s a priest, he’ll wear a robe, etc. Take note that this doesn’t need to be the case all the time. 
Câu hỏi này sẽ ảnh hưởng đến cách ăn mặc của nhân vật. Nếu là một hiệp sỹ, nhân vật sẽ mặc giáp, nếu đó là thầy tu, áo choàng nhà dòng sẽ ok. Cũng lưu ý là không phải mọi thứ cần phải như thế mọi lúc 

What’s this characters height and weight? (Nhân vật này có chiều cao và cân nặng thế nào?)
If you’re putting your character in an environment, it’s important to take the environment in consideration. Is your character a dragon that tramples castles under his feet? Or is it a ninja in the forest?
It’s important to take the weight in consideration too. There’s no way those thin branches of a tree are going to hold a 200 Lbs. ninja.

Nếu bạn để nhân vật của bạn vào trong một môi trường, nó rất là quan trọng để cân nhắc. Nhân vật của bạn là con rồng có khả năng chà đạp mọi thành quách dưới chân hay đó là ninja trong khu rừng ?
Rất quan trọng để cân nhắc về cân nặng. Không thể nào một cái nhánh cây nhỏ có thể giữ nổi một tay ninja nặng 100kg.

What are the character‘s strong and weak points? (điểm mạnh và yếu của nhân vật là gì ?)
This question is more or less answered if you apply the character diamond first, but it can’t hurt to elaborate on these strong and weak points. It’s always important to give a character at least one weak point. Every creature has strong and weak points, and so does your character.

Câu hỏi này sẽ phần nào trả lời được đặc điểm nhận dạng Điểm Lung Linh của nhân vật, tuy nhiên cũng không nên quá khắc khe để cân nhắc về ưu và nhược điểm. Luôn lưu ý để nhân vật có tối thiểu một nhược điểm. Mọi nhân vật đều có ưu và nhược điểm. Nhân vật của bạn chắc chắn cũng vậy.

What’s this character‘s alignment? (Sự định hướng cho nhân vật)
Is this character a hero, or is this character a servant of the dark lord? Or does this character do whatever he pleases? The alignment of a character usually affects the facial expressions of your character. Evil characters always tend to look intimidating and angry, while goodcharacters -usually- have a smile on their faces.

Nhân vật này có phải anh tài, hoặc đó là một nhân vật phụng sự chúa tể bóng đêm ? hay nhân vật này thích làm gì thì làm ? Nắn nót định hướng được nhân vật thông thường sẽ có thể ảnh hưởng đến diện mạo biểu cảm khuôn mặt của nhân vật. Nhân vật xấu thông thường nhìn luôn kinh hãi và giận dữ, nhân vật thiện thông thường có một nụ cười trên khuôn mặt.

Is this character mean or social? (nhân vật này có tính cách mở rộng quan hệ xã hội hay khép kín ?)
That your character is good doesn’t mean he is social, and an evil person doesn’t necessarily need to be mean to everyone. 

Nếu bạn có một nhân vật thiện, chưa chắc nhân vật sẽ là loại xã hội hoá, và một nhân vật xấu không nhất thiết phải kín đáo với tất thảy mọi người. 

Which enemies does this character have? (Thiên địch của nhân vật ?)
Everyone has enemies. Be it the king of a mighty country or the bully at school. No charactercan be liked and loved by everyone. It goes the other way around, too. There’s always at least one person that likes the character that ‘everybody hates’. 

Mọi nhân vật đều có kẻ thù. Ngay cả vị vương của một xứ sở hoặc tay anh chị ở trường học. Không có nhân vật nào đều nhận được thương yêu và cảm thấy thú vị từ tất thảy mọi người. Và ngược lại cũng thế. Luôn ít nhất tối thiểu có một kẻ cảm thấy nhân vật thú vị mà tất thảy mọi người đều ghét. 

Other questions you could ask- (vài câu hỏi khác có thể đặt ra)

 • – What kind of food does he like? (loại thực phẩm yêu thích của nhân vật ?)
 • – What kind of music does he like? (nhân vật thích nghe nhạc nào ?)
 • – Is he in a relationship? (Nhân vật có mối quan hệ nào không ?)
 • – Does he use a weapon?  (có sử dụng vũ khí không ?)
 • – Does he have an illness? (có bệnh hoạn gì không ?)
 • – Is he smart or stupid? (khôn lanh hay đần độn ?)
 • – và thêm nữa. …

Basically, the list of questions can be as long as you want. The more questions you ask, the more background information your character is going to get, and the more believable yourcharacter becomes.

Cơ bản thì cái danh sách có thể thật dài tuỳ theo bạn muốn. Nhiều câu hỏi hơn, nhiều thông tin hơn hoàn thiện về sơ yếu lý lịch – tiểu sử của nhân vật bạn muốn có, và nhân vật của bạn càng tạo ra được tính tinh cậy (như thật).
The appearance aspect: giving a look (Khía cạnh Diện Mạo: cho một cái nhìn)
Now you’ve given your character a personality and a background, you’re finally going to give a look to your character! I’m pretty confident that you know how that works, so have fun!
Giờ bạn đã có cho nhân vật tính cách cá nhân và một tiểu sử, bạn có thể đến điểm cuối cùng là tạo ra diện mạo! tôi thật sự rất tự tin là giờ đây bạn biết cách thức tạo ra nó. Hãy tận hưởng.

I hope this will help story writers (be it for a film, comic or novel) to create believable characterspeople can live into. But also to people who like to design characters in general, I hope this is helpful!

Tôi hy vọng rằng điều này sẽ giúp các biên kịch (có thể là phim truyện, hoạt hình hay tiểu thuyết) tạo ra được nhân vật đáng tin (như thật) mà mọi người có thể thật sự chìm đắm vào. Và cũng như cho những ai chỉ mong muốn thiết kế nhân vật chung chung, tôi hy vọng bài này hữu ích!

@Rainstorm Film