The Blog

History of Computer Animation – Lịch sử của Hoạt hình 3D

Có thể nói, với video lần này Rainstorm Film chia sẻ, các đơn vị làm phim quảng cáo và 3D, các họa sỹ 3D và các công ty sản xuất phim hoạt hình đã nhận diện được ông tổ nghề của ngành mình đang hoạt động và phát triển trong lĩnh vực có ứng dụng hoạt hình 3D

Lịch sử hoạt hình máy tính (hình ảnh 3D)

Lịch sử hoạt hình máy tính (hình ảnh 3D)

History of Computer Animation – Lịch sử của Hoạt hình 3D (đồ họa máy tính)

Ứng dụng mạnh mẽ của các dạng hình ảnh 3D đến thời điểm hiện tại đã vô cùng thiên biến vạn hóa, là một phần không thể thiếu trong các dạng kỹ xão điện ảnh, ứng dụng trong truyền thông giải trí, truyền hình, và đặc biệt là thế giới quảng cáo sử dụng rất mạnh mẻ, công phu, đầu tư rất nghiêm túc và qui mô. Đó là còn chưa nói đến khoa học không ngừng phát triển tạo điều kiện nhiều thể loại trang thiết bị ra đời, như là hình ảnh thực tế ảo VR 360 hiện nay đang được dùng rộng rãi trong lĩnh vực di động, truyền thông, và sắp tới là lãnh vực giải trí video games với sự hậu thuẫn của các ông lớn trong ngành.

Vậy thì những hình ảnh 3D ban đầu được tạo ra thế nào, vì sao lại có phim hoạt hình 3D. Hãy xem video được phụ đề bởi Rainstorm Film ở đây để hiểu hơn về lịch sử đã trãi qua và hình thành của thế giới đồ họa 3D trên máy tính.

Văn Bản Dịch Phụ Đề Được Để ở Đây:

Xin lưu ý rằng, đồ họa Pixel (điểm ảnh pixel) đã được chỉnh lại trong video thay cho “đồ họa mảng” (raster graphics). Xin đóng góp về info@vubao.com.vn nếu các bạn thấy bản dịch phụ đề chưa thỏa đáng. 

Computer-generated imagery was born in the sixties.It started with a crude linedrawing technique called vector graphics, used in 3d applications calledcomputer-aided design and computer-aided mechanics. Vectors were like electronicblueprints in 3d.

Hình ảnh phát sinh từ máy tính ra đời vào thập niên 60. Nó bắt đầu với kĩ thuật vẽ đường thẳng thô gọi là đồ họa véc tơ, được sử dụng trong các ửng dụng 3D gọi là thiết kế máy tính và cơ khí máy tính. Các véc tơ giống như những tín hiệu điện trong 3D.

In the beginning, they were used mostly for engineeringarchitectural work and flight simulation pretty technical stuff until youngfilmmakers like Robert Abel realize the artistic potential of this computerimagery.

Ban đầu, chúng được dung hầu hết trong các công việc kết cấu kiến trúc và một số kĩ thuật mô phỏng đường bay cho đến khi các nhà làm phim trẻ như Robert Abel nhận ra tiềm năng hội họa của hình ảnh máy tính này.

One of the first uses of vector graphics and film was when Disney ask Abel andassociates to create the title sequence for the black hole.

Một trong những ứng dụng đầu tiên của đồ họa véc tơ vào phim là khi Disney đề nghị Abel và cộng sự tạo ra chuỗi tiêu đề cho một lỗ đen.

I said listen I’ve got this vector flight simulator from ever and similar and basically it allows me to move in the object move in three dimension.So the best i could do would be the point of view of the computer ofa rocket ship that was being pulled into a black hole and all of a sudden. I said wow there’s a whole world there.

Tôi đã nghĩ về một mô phỏng chuyến bay véc tơ chưa từng có tương tự và cơ bản nó cho phép tôi di chuyển vào đối tượng đang di chuyển trong không gian 3 chiều. Vì vậy điều tốt nhất tôi có thể làm là đứng trên góc nhìn của máy tính về đường bay tên lửa đang lao vào hố đen và tất cả là sự kinh ngạc. Tôi nói wow, có một thế giới ở đó.

In the nineteen seventies a new imaging system called raster graphics was developed. Where vectors are simple line drawingsraster allowed for full color texture, shading, and lighting effects.

the only drawback was that each frame took millions of computer calculations. In its early development raster graphics required massive mainframe computers andweeks of painstaking work.

Năm 1970, một hệ thống hình ảnh mới gọi là đồ họa mảng được phát triển. Ở đó, các véc tơ là những mảng đường vẽ đơn giản, cho phép tạo đầy đủ màu sắc, vật liệu, bóng và hiệu ứng ánh sáng. Trở ngại duy nhất là mỗi khung hình tốn hàng triệu phép tính máy tính. Trong giai đoạn phát triển ban đầu, đồ họa mảng đòi hỏi các máy tính lớn đồ sộ và những tuần làm việc cật lực.

Despite the limitations of this fledgling technology, Robert Abelcontinue to break new cgi ground. Developing their own programs and borrowing computer time from corporate giants like Bell Labs able and associates pushed computers to do more than even their designers could imagine.

Mặc cho những giới hạn của kĩ thuật non kém, Robert Abel vẫn tiếp tục khai phá mảnh đất đồ họa máy tính mới. Việc phát triển các chương trình của họ và mượn thời gian máy tính từ những người hợp tác khổng lồ như Phòng Thí Nghiệm Bell, Abel và cộng sự đã thúc đẩy các máy tính làm việc nhiều hơn những nhà thiết kế của họ có thể tưởng tượng.

With a big-budget superbowl commercial called brilliance Abel and associates forever change the look of TV commercials. As you known as the sexy robot, the spot called for a realistic robotwith fluid human movements.This was an unheard-of task for the computerprogrammers back in 1982 but Abel’s team led by CGI pioneer RandyRoberts was hop for the challenge.

Với một khoản kinh phí dự trù khổng lồ, Abel và cộng sự đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn về ngành quảng cáo TVC. Khi nghĩ tới một robot gợi cảm, TVC quảng cáo cần một con robot siêu thực với những cử động uyển chuyển như con người. Đây là một nhiệm vụ chưa từng có dành cho các chương trình máy tính vào thời điểm 1982, nhưng đội của Abel dẫn đầu bởi người mở đường CGI Randy Roberts đã đón nhận thử thách này.

The most difficult challenge was bringing therobot to live. Randy invented a technique he called brute-force animation.The Abel team filmed a live model and programmed her choreographed movement into the computer. The computer track reference points painted on her body. This data was used to create a vector graphic animated figure.

Thử thách khó khan nhất là đem lại cuộc sống cho robot. Randy đã phát minh ra một kỹ thuật gọi là chuyển động cưỡng chế. Đội Abel quay phim một người mẫu thật và lập trình cử động múa của cô ta vào máy tính. Máy tính theo dấu vết những điểm tham chiếu đã vẽ trên người cô gái. Dữ liệu này được dung để tạo một đồ họa véc tơ cho ngón tay chuyển động.

I mean seemedstupid at the time and she’s in a barber’s here filled with all theseblack dots in a bathing suit but it worked.

Nó dường như thật ngốc ngếch ở thời điểm đó và cô ấy ngồi trong tiệm cắt tóc ở đây với những chấm đen trong bộ đồ tắm, nhưng nó được việc.

the key to success is for the robot to be pure, organic, natural.

Chìa khóa thành công cho robot là thuần túy, hữu cơ và tự nhiên.

It has to be something we really can’t tell if she’s real.She’s computerized. Her movements are very human and she’s very sexy, but very strong, and you really,you’ve got to believe, it’s a human being yet it isn’t quite.

Nó phải là một cái gì đó mà bạn thật sự không thể nói cô ấy có thật hay không. Cô ấy được vi tính hóa. Cử động của cô ấy rất người và cô ấy rất gợi cảm, nhưng cũng rất mạnh mẽ. Và bạn thật sự phải tin đó là con người nhưng cũng không hẳn.

Once we got themotion file, we use raster graphics to give the image form and color.The robotarm movements the details in reflection magic she does with the food getting allof that into an environment and then adding Jupiter into the picture window.You can imagine each picture of film which is a twenty-fourth of a second. takes 10,000 or 20,000 add multiply subtract $OPERAND divides. well that’smillions of bits of information that the computer has to chew through.

Khi chúng tôi có một file chuyển động, chúng tôi sử dụng đồ họa mảng để đưa ra chuẩn hình ảnh và màu sắc. Cử động tay robot đưa ra trong hệ quy chiếu với môi trường xung quanh và cửa sổ.  Bạn có thể tưởng tượng ra từng hình ảnh trong phim 24 hình/giây, lấy 10,000 hay 20,000 cộng trừ nhân chia… Wow. Đó là hàng triệu bit thông tin mà máy phải tính.

In eightgrueling weeks this milestone of computer animation was complete the artof CGI was greatly advanced and the world of special-effects would never bethe same.

Trong tám tuần liền, mốc chuyển động máy tính (computer animation) đã hoàn thành hệ thống đồ họa máy tính CGI và thế giới của những kĩ xảo đặc biệt là một thế giới khác.

After sexy robot Abel and associates went on to create some of the moststunning commercials ever seen.

Sau robot gợi cảm, Abel và cộng sự tiếp tục tạo một số quảng cáo cừ khôi trước đây.

Winning 33 Clio awards and two Emmys in the process Abel’s work helpedpopularize computer-generated imagery.

Đoạt giải thưởng Clio thứ 33 và hai giải Emmy trong quá trình, công việc của Abel đã giúp phổ thông hóa những hình ảnh phát sinh do máy tính.

Abel’s television commercials attracted be interested some of Hollywood’s greatest filmmakers including steven Spielberg. Spielberg wanted Abel to produce a title sequence for his television series amazing stories.A carefully choreographed historical montage of storytelling.And when he said I want the most far-out computer graphics you could possibly make that absolutely floor being.

TVC của Abel thu hút được sự quan tâm của những nhà làm phim lớn của Hollywood, bao gồm cả Steven Spielberg. Spielberg muốn Abel sản xuất một loạt tiêu đề cho loạt truyện truyền hình siêu tưởng, một cách dựng phim lịch sử ngành múa theo câu truyện kể. Và anh ấy nói tôi muốn đồ họa máy tính vượt xa những gì bạn có thể làm.

37 fully rendered images will fly by in 45seconds a task that would require more computing power than angle had everassembled before.

37 hình ảnh render sẽ bay trong vòng 45 giây. Một nhiệm vụ đòi hỏi nhiều khả năng tính toán hơn những xử lý trước đây.

This project was considerably more difficult than sexyrobot to create a medieval knight brute-force animation was once againemployed to bring computer bites to life.

Dự án này được xem là khó hơn robot gợi cảm. Để tạo ra một kỵ sỹ trung cổ, chuyển động cưỡng chế một lần nữa đưa máy tính lại gần cuộc sống.

a human model was filmed and digitized into the computer to define the vector graphic.Then raster imaging took overand produce the final product.The raster imaging system had advanced to the pointwhere the cgi team was able to select specific real-life textures and applythem to the wireframe computer models. This process is called texture mapping.

Một người mẫu được quay phim và được số hóa vào máy tính để định nghĩa đồ họa véc tơ. Sau đó hình ảnh mảng được quét vào và sản xuất ra sản phẩm cuối cùng. Hệ thống hình ảnh mảng đã nâng cấp từng điểm, ở đó đội đồ họa sẽ chọn những vật liệu cuộc sống thực chuyên biệt và áp chúng vào những mô hình máy tính. Quá trình này gọi là ánh xạ vật liệu.

The bookbinding appears to be real alligator leather.The typography is apassage from Charles Dickens A Christmas Carol.

Cuốn sách hiện ra thấy như da cá sấu thật. Chữ là một đoạn văn của Charles Dickens trong “A Christmas Carol”.

The skull was created with raster imagery from a real skull scanned intothe computer. These my new details allow viewers to experience the animated elements as reelobjects.

Cái sọ được tạo ra bằng hình ảnh mảng từ một hộp sọ thật được quét vào máy tính. Những chi tiết mới này của tôi cho phép người xem có những trải nghiệm về các yếu tố hoạt hình như những đối tượng thật.

In the seventies and early eighties,Able and associates became a home to many oftoday’s leading effects artists.The interesting thing about Bob able andable to associate swear where we all work is that that was the that governessto the starting point of all this new stuff that we see today is like thefirst person to do it and he’s like the granddaddy of this sort of computerGraphics.

Trong thập niên 70 và đầu thập niên 80, Abel và cộng sự đã trở thành những nghệ sỹ kĩ xảo hàng đầu hiện nay. Điều thú vị đối với Robert Abel và cộng sự là tất cả chúng tôi làm việc từ điểm xuất phát rất mới mẻ để có thể thấy được kết quả hôm nay với tư cách là những người đầu tiên thực hiện nó trong lĩnh vực đồ họa máy tính này.

How I work for Robert Abel assistance for about 11 years and we didextremely creative work that we were definitely the cutting edge of that ofmotion graphics and computer graphics

Tôi đã trợ lý cho Robert Abel trong 11 năm và chúng tôi thật sự được làm công việc cực kỳ sáng tạo để có thể cắt tỉa những đồ họa chuyển động và đồ họa máy tính.

In 1987 John Hughes and five other Abelalumni formed Rhythm & Hues where they continue to push the technology towardnew creative horizons

Năm 1987 John Hughes và năm người khác trong nhóm của Abel đã thành lập Rhthm & Hues, nơi họ đẩy mạnh công nghệ hướng tới những chân trời sáng tạo mới.